ماهنامه پیوست شماره ۶۰

شماره ۶۰ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «در مسیر تاریکی» به موضوع فیبرهای نوری پرداخته که بعد از گذشت هفت سال همچنان به خانه نرسیدند. . در بخش خدمت و تجارت هم رمزارز ملی و بازارهای محدود آن را به بهانه رونمایی از نسخه آزمایشی رمزارز ملی مورد بررسی قرار دادیم. در بخش جهان نیز نگاهی انداخته‌ایم به فرهنگ سازمانی در شرکت‌های فناوری جهان و می‌خواهد تعریف روشن‌تری از آنچه به آن سازمان بد می‌گویند ارائه دهد.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4y
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان