ماهنامه پیوست شماره ۳۱

شماره ۳۱ ماهنامه پیوست سعی کرده است به این پرسش پاسخ دهد که چرا جنگ برسر نیروهای متخصص در شرکت‌های فناوری بالا گرفته‌است؟ از همین رو تیتر اصلی خود را «در کمین مهندس» انتخاب کرده است. در بخش خدمت و تجارت نیز با توجه به رونق گرفتن خرید اینترنتی در «جمعه سیاه» گزارشی در این خصوص تهیه شده و بررسی شده که آیا می‌توان در ایران جمعه سیاه داشت. اما پرونده این شماره بخش خدمت و تجارت موضوع کارت هوشمند سلامت است کارتی که مانند پروژ‌های دیگر همچنان در اغما باقی مانده‌است. در بخش جهان نیز به نقش فناوری در فعالیت‌های بشردوستانه و خیریه پرداخته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3x
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان