ماهنامه پیوست شماره ۴۲

شماره ۴۲ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «سرزمین هیچکس» به موضوع پارک‌های علم و فناوری پرداخته و اینکه پس از گذشت دو دهه از تاسیس آنها چه مشکلاتی را حل کرده است. در بخش خدمت و تجارت، به مرور گزارش‌های بین‌المللی درباره وضعیت دولت الکترونیکی و سرویس‌های الکترونیکی ایران پرداختیم و این آمارها نشان می‌دهد که ایران با کشــورهایی با درآمدهای پایین و توســعه نیافته رقابت می کند و وضعیتش قابل قیاس با کشورهای با درآمد متوسط یا بالا نیست. در بخش جهان نیز کاربرد فناوری در صنعت فیلمسازی را مورد بررسی قرار دادیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3n
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان