ماهنامه پیوست شماره ۶۱

شماره ۶۱ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «هزار توی ایرانی» به بررسی به موضوع مجوز دهی و مقررات‌زدایی پرداخته و این موضوع مطرح شده که مجوزهای موجود در کشور تا چه حد مانع گسترش کسب و کارها در کشور شده‌اند. در بخش خدمت و تجارت هم نماد اعتماد و موانعی که باعث شده نگاه به آن توسعه‌ای نباشد مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش جهان نیز نگاهی انداخته‌ایم به فعالیت های حرفه‌ای و تاثیر دارا خسروشاهی بر شــرکت‌های مختلف، سبک رهبری او و تلاش‌هایی که برای ایجاد تغییرات و نزدیک‌تر شدن به رویاها انجام داده‌است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4x
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان