ماهنامه پیوست شماره ۴۵

شماره ۴۵ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «پول روی چرخ» موضوع بازاریابی دیجیتالی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در بخش خدمت و تجارت، نقش دولت الکترونیکی را در مبارزه با فساد را بررسی کردیم و در بخش جهان نیز به این سوال پاسخ دادیم که کتابخوانی دیجیتالی به کدام سمت و سو می‌رود؟

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3l
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان