ماهنامه پیوست شماره ۴۰

شماره ۴۰ ماهنامه پیوست می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا ایران به جمع استفاده کنندگان از نسل پنجم فناوری ارتباطی خواهد رسید یا خیر از همین رو با انتخاب تیتر « اندک اندک جمع نسلان می‌رسد» نگاه مثبت خود را به سرویس‌های مبتنی بر نسل پنجم شبکه ارتباطی نشان می‌دهد. در بخش خدمت وتجارت نیز به موضوع امنیت در شبکه بانکی توجه شده است و سامانه کاشف مورد بررسی قرار گرفته است. بخش جهان نیز نگاهی کرده به روند رشد اقتصادها و کسب و کارهای مشارکتی در جهان.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3p
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان