ماهنامه پیوست شماره ۷۰

شماره ۷۰ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «و اینک تعرفه» به بررسی وضعیت شرکت‌های اینترنتی پرداخته است و قصد دارد تا پاسخی برای این سوال بیابد که «آیا افزایش قیمت‌ها اینترنت ثابت را نجات خواهد داد؟» به همین منظور در بخش پرونده گزارش ماه میزگردی را با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و مدیران چهار شرکت اینترنتی خواهید خواند. بخش خدمت و تجارت هم چرایی عدم اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت را بررسی کرده است. بخش جهان این شماره پروند‌ه اصلی خود را به موضوع جنسیت در حوزه فناوری اختصاص داده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/7j
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان