ماهنامه پیوست شماره ۳۷

شماره ۳۷ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی تراژدی تعرفه به موضوع تعرفه‌گذاری برای مخابرات پرداخت است و سعی کرده به این سوال پاسخ دهد که چرا در تعرفه‌گذاری تمامی طرفین درگیر با آن یعنی دولت اپراتور و مردم حق‌دارند. در بخش خدمت و تجارت نیز به موضوع هویت مجازی افراد پرداخته شده است، موضوعی که به تدریح هر روز به اهمیتش افزوده می‌شود و اگر دولت برای آن فکر نکند به زودی تبدیل به پاشنه آشیل سرویس‌های دولت‌الکترونیکی خواهد شد. پرونده جهان این شماره به موضوع فناوری و انتخابات پرداخته است و اینکه فناوری تا چه میزان در انتخابات تاثیر گذار خواهد بود.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3s
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان