ماهنامه پیوست شماره ۳۳

شماره ۳۳ ماهنامه پیوست این سوال را مطرح کرده است که آیا برنامه ششم توسعه می‌تواند مشکل مخابرات و دولت‌الکترونیکی را حل کند؟ با همین رویکرد تیتر «فراسوی حکم و بند» را به عنوان تیتر اصلی خود انتخاب کرده است. در پرونده اصلی این شماره به صورت خاص به برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. همچنین در بخش خدمت وتجارت نیز به بررسی بودجه اختصاص یافته به بخش فناوری اطلاعات وارتباطات در سال ۹۵ پرداخته است و لایحه بودجه را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده است. پرونده بخش جهان نیز به پدیده‌ای با عنوان ایلان ماسک پرداخته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3v
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان