ماهنامه پیوست شماره ۷۳

این شماره ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «روزی روزگاری مخابرات» وضعیت بزرگترین اپراتور خاورمیانه را ۱۰ سال پس از واگذاری نهایی آن مورد بررسی قرار داده است.  در بخش گزارش ماه این شماره علاوه بر یادداشت‌های تحلیلی، مصاحبه‌هایی از مدیران عامل شرکت مخابرات ایران در یک دهه اخیر خواهید خواند. پرونده ویژه بخش خدمت و تجارت  به موضوع اقتصاد دیجیتالی و هوشمند در ایران اختصاص دارد و بخش جهان هم بحث‌های مربوط به انقلاب صنعتی چهارم را مطرح کرده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/6q9
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان