ماهنامه پیوست شماره ۵۲

شماره ۵۲ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «رویاهای طلایی» به بررسی وضعیت صادرات نرم‌افزار در کشور پرداخته است. در پرونده بخش خدمت و تجارت هم به مساله سیاست‌گذاری برای فین‌تک‌ها پرداختیم و چارچوب قانونی که در آن روزها از سوی بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها در حال تدوین بود را بررسی کردیم. در بخش جهان هم مروری داشتیم بر مسیر تاثیرگذار سیسکو در فناوری جهان.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3d
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان