ماهنامه پیوست شماره ۳۴

شماره ۳۴ ماهنامه پیوست به موضوع امنیت پرداخته است چرا که طی دهه‌های گذشته با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظر می‌رسد مفهوم امنیت نیز تغییر کرده است از همین رو تیتر اصلی این شماره غلاف تمام مجازی انتخاب شده‌است. در بخش خدمت و تجارت نیز به موضوع سوئیفت و تحریم‌های اعمال شده از سوی آنها و تاثیر برجام روی آن و همچنین اتصال‌های برقرار شده میان بانکهای ایران و اروپا پرداخته است. پرونده این شماره بخش جهان به موضوع محاسبات شناختی پرداخته است، فناوری‌ایی که از سوی آی‌بی‌ام و به منظور محاسباتی کردن مسائل مربوط به انسان ابداع شده‌است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3u
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان