ماهنامه پیوست شماره ۲۰

شماره ۲۰ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «طلای گمشده فناوری» به نقش فناوری اطلاعات به توسعه اقتصادی می‌پردازد در پرونده گزارش ماه این شماره که علاوه بر گزارشی که موضوع اصلی را مورد کرده است با مدیردفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و دو نفر از اساتید دانشگاه در این خصوص گفت‌وگو شده است. همچنین در بخش خدمت و تجارت نیز گزارشی در مورد نظام پایش اطلاعات در ایران نوشته شده و با مدیر این بخش نیز گفت‌وگو شده است که بی‌ارتباط با پرونده اصلی مجله نیست. در بخش کتابخانه نیز به مرور آثا دیوید لیون واضع نظریه «جامعه نظارتی» پرداخته شده است و پرونده بخش جهان به بررسی موضوع جمع‌سپاری در جهان پرداخته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4q
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان