ماهنامه پیوست شماره ۵۵

شماره ۵۵ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «مهره‌های جدید بازی‌های قدیمی» نگاهی انداخته به تغییرات معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم و تغییر چهره راهبران فناوری ارتباطات و اطلاعات را در سال ۱۳۹۵ بررسی کرده است. پرونده بخش خدمت و تجارت شماره ۵۵ به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا زنجیره بلوکی آرزوهای ما را برای دسترسی به اطلاعات برآورده می‌کند؟ در بخش جهان هم در پرونده ویژه‌ای آینده شهرهای هوشمند مورد بررسی قرار داده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/39
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان