ماهنامه پیوست شماره ۳۵

شماره ۳۵ ماهنامه پیوست با عنوان «قهوه تلخ پهنای باند» به موضوع اینترنت در ایران پرداخته است موضوعی که به نظر می‌رسد هیچگاه کهنه نمی‌شود و هر روز ماجرایی برای شهروندان ایرانی به همراه دارد. در بخش خدمت و تجارت نیز علاوه بر گزارشی که در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته شده است و گفت‌وگویی که با دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته در پرونده‌ای به صورت کامل به شفافیت اطلاعات در شبکه بانکی پرداخته شده است. پرونده بخش جهان این شماره نیز به وضعیت شغلی زنان فناور در جهان پرداخته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3t
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان