ماهنامه پیوست شماره ۲۲

شماره ۲۲ ماهنامه پیوست به عنوان آخرین شماره‌ای که در سال ۹۳ منتشر می‌شود با عنوان «حباب ۹۳» به بررسی فراز و فرودهای این سال و نقاط امیدو شکست آن برای بازار آی‌تی پرداخته است. در بخش خدمت و تجارت نیز با ادامه این مسیر به بررسی وضعیت تجارت الکترونیکی دولت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سال ۹۳ پرداخته شده و سعی شده پروژه‌های اجرا شده ونیمه‌کار در این سال را مورد بررسی قرار دهد. بخش کتابخانه این شماره آثار یونجی ماسودا یکی از برجسته‌‌ترین پژوهشگران قرن بیستم پرداخته است. در بخش جهان نیز به حال و آینده فناوری آموزشی پرداخته شده‌است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/47
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان