ماهنامه پیوست شماره ۱۳

شماره ۱۳ ماهنامه پیوست با تیتر«رایانش ابرها، سکوت کویر» به این موضوع پرداخته است که چرا هیچگاه صنعت دیتا سنتر در ایران همه گیر نشده است. در پرونده این شماره با شرکت‌های فعال در این زمینه صحبت شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده شده که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد مانده است. در پرونده بخش خدمت و تجارت به موضوع آموزش الکترونیکی و سرنوشت آن در ایران پرداخته شده و اینکه چرا با وجود برنامه‌ ریزی ۱۰ ساله برای آموزش الکترونیکی هنوز نمی‌توان گفت که مدارس هوشمند در کشور پیاده شده‌اند. آثار ترل باینوم کسی که در دهه ۹۰ فلسفه سایبری را ایجاد کرد در بخش کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است و فناوری واقعیت افزوده به عنوان یکی از ترندهای مطرح دنیا در این روزها در پرونده بخش جهان بررسی شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4k
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان