ماهنامه پیوست شماره ۱۱

شماره ۱۱ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «شاید شهری دیگر» به بررسی موضوع چشم‌انداز الکترنویکی زندگی در شهری می‌پردازد و اینکه تا چه حد می‌توان به شهرهای ایران شهر الکترونیکی یا هوشمند لقب داد به عقیده رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران زیرساخت ارائه خدمات شهرهوشمند هم‌اکنون مهیا شده است. این شماره که هم‌زمان شده است با روزهای پایانی سال ۹۲ در میزگردی به مرور وضعیت فناوری اطلاعات در این سال پرداخته است. در بخش کتابخانه به مرور آثار بری‌ولمن کسی که موضوع اصلی کارهایش تغییر پارادایمی از روابط فیزیکی گروه محور به فردگرایی شبکه‌ای است؛ پرداخته شده و در بخش جهان نیز به موضوع جذاب فناوری‌های پوشیدنی اشاره شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4i
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان