ماهنامه پیوست شماره ۵۰

شماره ۵۰ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «پایان دموکراسی» تشکل‌سازی در بازار فاوا و سرنوشت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش خدمت و تجارت این شماره، دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها را سوژه پرونده اصلی قرار داده و بررسی کردیم. در بخش جهان نیز روند پرشتاب ویدئو کنفرانسیگ مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3f
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان