ماهنامه پیوست شماره ۴۶

شماره ۴۶ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «انفجاری کوچک برای داده‌های بزرگ» به موضوع بیگ‌دیتا یا همان داده‌های بزرگ پرداخته که میان دو موضوع امنیت و پردازش سردرگم شده است. در بخش خدمت و تجارت، به بررسی وضعیت دولت الکترونیکی پرداختیم که هیچ‌کدام از پروژه‌های آن به پیشرفت ۱۰۰درصدی نرسیده است. در بخش جهان نیز مایکروسافت را به عنوان میراث بیل گیتس مورد بررسی قرار دادیم و از تاثیر این میرات بر دنیای فناوری و انسان گفتیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3i
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان