ماهنامه پیوست شماره ۲۶

شماره ۲۶ ماهنامه پیوست در شرایطی منتشر می‌شود که همه نگاه‌ها به وام‌هایی است که وزارت ارتباطات با عنوان وام وجوه اداره شده به شرکت‌های فناوری به منظور توسعه بازارشان می‌دهد از همین رو پیوست نیز سعی کرده است به کارنامه وزارتخانه در اعطای این وام را بررسی کند و تیتر اصلی خود را « یک وام و دو هوا» انتخاب کرده است. پرونده بخش خدمت و تجارت به تعدد کارت‌ها و سردرگمی مردم در استفاده از آنها پرداخته است. در بخش حقوق نیز در گزارشی به تحلیل پدیده لایک کردن پرداخته است و در بخش جهان نیز در پرونده‌ای سعی شده غول‌های چینی فناوری مورد بررسی قرار گیردند؛ غول‌هایی که سعی می‌کنند بازار فناوری آتی را تحت اختیار خود در آورند.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/45
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان