ماهنامه پیوست شماره ۱۷

شماره ۱۷ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «چای فیس پهلو» به بررسی روند شکل‌گیری و استفاده از شبکه‌های اجتماعی پرداخته است و می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا روند بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی در ایران شکل طبیعی و درستی را طی کرده است. بخش خدمت و تجارت نیز به چرایی اجرایی نشدن کربنکینگ در بانک‌‌های بزرگ پرداخته است. کتابخانه این شماره نیز برای مرور آثار تاثیرگذاران در شکل‌گیری تفکر جامعه اطلاعاتی سراغ فریتس مچلاپ رفته است. کسی که برجسته‌ترین اقتصاددان در قرن بیستم به شمار می‌آید. در بخش جهان نیز به بررسی فناوری جدید چاپ سه‌بعدی پرداخته شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4n
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان