ماهنامه پیوست شماره ۲۷

شماره ۲۷ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «یک جعبه و چهل قلندر» به بررسی وضعیت تلویزیون اینترنتی در ایران پرداخته است و می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا تلویزیون اینترنتی در ایران آتیه‌ای دارد؟ در بخش خدمت و تجارت نیز با توجه به مطرح شدن این موضوع که هر شهروند برای فعالیت‌های روزانه خود باید فقط یک کارت داشته باشد به این موضوع پرداخته آیا این طرح سرانجامی خواهد داشت یا خیر. در بخش جهان، خدمات فناوری ‌‌آی‌سی‌تی به بهداشت عمومی مورد بررسی قرار گرتفه است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/43
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان