ماهنامه پیوست شماره ۱۸

شماره ۱۸ ماهنامه پیوست به جدال بر سر قدرت در فضای مجازی ایران پرداخته است و بررسی می‌کند که چرا همه به دنبال تولی‌گری فضای مجازی هستند. عنوان اصلی این شماره «پهلوانان نمی‌بازند» انتخاب شده است. همچنین در بخش خدمت و تجارت نیز به موضوع همیشگی کیف‌پول الکترونیکی و کارمزدهای بانکی پرداخته شده است این هر دو موضوعی است که هیچ‌گاه سرد نمی‌شود و هیچ‌گاه به سرانجام نمی‌رسد. هربرت شیلر کسی که آثارش در کتابخانه این شماره بررسی شده معتقد است ارتباطات حرف اول را می‌زند او که جامعه‌شناس و اقتصاد است بر تاثیر ارتباطات روی این دو موضوع تاکید زیادی می‌کند. در بخش جهان نیز به موضوع پهپادها پرداخته شده و اینکه این فناوری جدید احتمالا در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4o
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان